Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten – 1 juli 2014
 
Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle orders die geplaatst worden bij Fraaiheid VOF. Mocht u een afdruk willen hebben van deze Algemene Voorwaarden willen dan sturen wij u er een toe. De huidige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De laatste versie is altijd geldig, of in bijzondere gevallen, de versie die geldig was tijdens een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel op de consumptieve koop als op de niet consumptieve koop.
 
 
0              Identiteit Fraaiheid VOF:
0.1         
Fraaiheid VOF, Pieter Vlamingstraat 9, 1093 AA Amsterdam
KvK. 55452183, BTW. NL851718784B01 


1              Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1         
Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand gebrachte of aangeboden producten, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden.
1.2         
De huidige Algemene Voorwaarden zijn ook toepasbaar op overeenkomsten met Fraaiheid VOF voor zover deze de hulp van derden inroept voor de uitvoering van de opdracht.
 
1.2         
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. ontwerper                        
het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten verkoopt;
b. koper                                
de wederpartij van de ontwerper;
c. consument                       
de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf;
d. consumentenkoop         
de koop tussen ontwerper en consument;
e. koop op afstand              
de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;
 
2              Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1         
De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
2.2         
Tenzij de ontwerper uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen de ontwerper en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door de ontwerper, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. De ontwerper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.
2.3         
De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4         
Zodra de betaling door de bank van Fraaiheid VOF is bevestigd, wordt de order door Fraaiheid VOF geaccepteerd en uitgevoerd.
2.5         
Fraaiheid VOF kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.
 
 
3              Prijswijziging
3.1         
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is de ontwerper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
3.2         
De ontwerper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
 
4              Levering
4.1         
Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Elke afleverdatum die eventueel door Fraaiheid VOF genoemd wordt kan alleen maar onder voorbehoud zijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de ontwerper dus schriftelijk in gebreke te stellen.
4.2         
Indien de ontwerper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de ontwerper zijn ontvangen.
4.3         
Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van de ontwerper hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
4.4         
Indien de koper een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
4.5         
De bestelde zaken zullen door een externe partij worden afgeleverd. Voor bestellingen buiten de EU is de klant verantwoordelijk voor de importheffingen in zijn of haar land.
4.6         
Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant.
4.7         
De verzendkosten binnen Europa worden door de Nederlandse Staat met het dan geldende BTW-tarief belast.
 
 
5              Eigendomsvoorbehoud
5.1         
Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan.
5.2         
Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:
a. dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van de ontwerper slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
b. dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij de ontwerper bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, de ontwerper gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.
 
6              Ontbinding en retournering
6.1         
Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van de ontwerper worden gewijzigd of geannuleerd. Indien de ontwerper al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de koper in rekening brengen.
6.2         
Binnen 7 dagen na ontvangst van de producten – en bij uiterlijke gebreken onverwijld-dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan het ontwerpbureau zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar maken. 
6.3         
Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen of te verkopen. 
6.4         
Art 6.1 is niet van toepassing op de koop op afstand van:
a. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de ontwerper geen invloed heeft;
b. zaken die:
1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;
2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4) snel kunnen bederven of verouderen;
c. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper is verbroken;
d. kranten of tijdschriften; of
e. diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.
6.5         
Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de ontwerper, waarbij de ontwerper het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.6         
Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de consument.
6.7         
Het is Fraaiheid VOF toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering. 
 
 
7              Betaling
7.1         
De ontwerper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
7.2         
Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.
7.3         
Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door de ontwerper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
7.4         
Betaling aan Fraaiheid VOF dient te geschieden voor de aflevering, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
7.5         
Afhandeling en verzending van de bestelde zaken vindt plaats nadat de betaling door de bank is bevestigd.
7.6         
De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, betalingsgegevens en verzendadres indien dit verschilt van eerder vermeld adres.
7.7         
De klant betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het bestelnummer en het gekochte artikel. De betaling dient binnen 14 dagen na orderdatum op rekening van Fraaiheid VOF binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden. 
 
 
8              Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1         
Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de ontwerper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.
8.2         
In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.
 
9              Garanties en reclames
9.1         
De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de ontwerper geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
9.2         
Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
9.3         
De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen zeven dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden.
9.4         
Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.5         
Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
9.6         
Er zal geen garantie gegeven worden op zaken waarvan duidelijk is dat a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de zaken hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder Fraaiheid VOF’s kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan, c) indien de zaken gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor deze niet waren bestemd.
9.7         
In geval van het product MUUS geldt dat Fraaiheid VOF geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor het aanbrengen van de schroef en plug in een muur of andere bevestingingspositie. Fraaiheid VOF aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor andere mogelijkheden van gebruik of aanbrengen van de zaak.
 
10           Rechten van intellectuele eigendom
10.1       
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de ontwerper aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2       
Indien en voor zover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
10.3       
Het ontwerp van de Webshop, foto’s, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Fraaiheid VOF. Dit geldt ook voor het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4       
Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fraaiheid VOF vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.
10.5       
Fraaiheid VOF heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
10.6       
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Fraaiheid VOF gebruik te maken van de in 8.1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties. 
 
11           Aansprakelijkheid voor schade
11.1       
De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b. doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
11.2       
Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.3       
Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €45.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.
11.4       
De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
11.5       
Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:
a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.
11.6       
Mochten door Fraaiheid VOF geleverde zaken niet in de juiste staat verkeren, dan is de aansprakelijkheid van Fraaiheid VOF jegens de klant beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
 
12           Overmacht
12.1       
Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
12.2       
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 
13           Nederlands recht en bevoegde rechter
13.1       
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2       
In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar de ontwerper is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ontwerper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.
13.3       
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
14           Overige bepalingen
14.1       
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.2       
Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Fraaiheid Webshop

Pieter Vlamingstraat 9 | 1093 AA Amsterdam
E: sales@fraaiheid.com | W: www.fraaiheid.com
BTW nr. NL851718784B01 | KVK nr: 55452183
T: +31(0)6-24231791

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.